Privacybeleid

Aansprakelijkheidsuitsluiting

Deze website dient ter algemene informatievoorziening. Door het verkrijgen van toegang tot deze website alsmede het hierin vervatte materiaal en informatie, verklaart u kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.

Hoewel respectievelijk de informatie op deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld en geschiedt, kan Kroonenberg Groep B.V. geen garantie geven dat deze informatie volkomen juist is en/of blijft. Er wordt gestreefd naar de grootste mate van volledigheid in het verschaffen van informatie voor zover dit medium dit toelaat.

Aan publicatie, informatie en/of advisering van of via deze website kunnen dan ook geen rechten ontleend worden. Kroonenberg Groep B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van het gebruik van de door Kroonenberg Groep B.V. op de website gepubliceerde informatie via de website.

Hoewel Kroonenberg Groep B.V. zich inspant om nauwkeurige en actuele informatie in deze website op te nemen, kunnen zich soms fouten of omissies voordoen. Kroonenberg Groep B.V. wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risico-aansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende en bijzondere schade, alsmede voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van deze website.

Alle informatie op deze site, met inbegrip van, maar niet beperkt tot grafisch materiaal, tekst en links naar andere sites, wordt verstrekt ‘in de huidige staat’ en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Kroonenberg Groep B.V. verstrekt geen garanties met betrekking tot de toereikendheid, juistheid of volledigheid van informatie op deze site en wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid af voor fouten of omissies die daarin voorkomen. De gebruiker draagt zelf verantwoording voor het controleren van de juistheid, volledigheid of bruikbaarheid van de informatie of overige inhoud die op deze site beschikbaar is.

Kroonenberg Groep B.V. geeft geen garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze website.

E-maildisclaimer

Aan e-mailberichten kunnen geen rechten worden ontleend.
Hoewel aan alle informatie en advisering via de e-mail de grootst mogelijke zorg wordt besteed, kunnen er geen rechten aan worden ontleend.

Copyrights

Alle rechten voorbehouden. De informatie en beelden (logo, illustraties en foto’s ed.) op deze website mogen niet zonder schriftelijke toestemming van Kroonenberg Groep B.V. worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt met behulp van welk middel dan ook. Het is gebruikers niet toegestaan deze informatie en beelden te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kroonenberg Groep B.V. (en/of desbetreffende hiertoe bevoegde derden)
Dit is zowel van toepassing op het geheel als ook de afzonderlijke delen. Aanvragen voor overname van informatie en/of beelden dienen te worden gericht aan Kroonenberg Groep B.V..

Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te wijzigen, te kopiëren, te distribueren, te verzenden, af te beelden, te publiceren, te verkopen, in licentie te geven of daarvan afgeleid werk te genereren of te gebruiken voor enig ander doel dan waarvoor deze site is bedoeld, namelijk het verstrekken van informatie over het winkelcentrum.

Verwijzing

Aan gebruikers wordt medegedeeld dat informatie op sites waarnaar wordt gelinkt of verwezen, niet door Kroonenberg Groep B.V. wordt onderzocht of geanalyseerd. Er wordt geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie of verklaring gegeven omtrent de juistheid of volledigheid van die informatie. Kroonenberg Groep B.V., haar bestuur, werknemers of adviseurs, aanvaarden op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor de informatie die op deze site wordt gepubliceerd, noch voor informatie op websites waarnaar wordt gelinkt of verwezen.

Kroonenberg Groep B.V. draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van internetsites die gekoppeld zijn aan deze site. Een link naar een andere site is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker en betekent niet dat Kroonenberg Groep B.V. de site en de producten of diensten die daarop worden beschreven, onderschrijft en/of goedkeurt. Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van andere aan deze site gekoppelde internetsites vindt op eigen risico plaats; Kroonenberg Groep B.V. aanvaardt dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid. Kroonenberg Groep B.V. behoudt zich het recht voor om iedere link of een desbetreffend programma op enig moment te beëindigen.

Door het bezoeken van deze site stemt u er ook mee in zich te houden aan de richtlijnen verbonden aan websites die u via deze site bezoekt of daaraan gelinkt zijn.

Vertrouwelijkheid

Op deze website wordt geen informatie aangeboden welke betrekking heeft op individuele personen. E-mail gericht aan adressen vermeld op deze site zal naar de gebruikelijk geldende maatstaven vertrouwelijk worden behandeld. Vragen om informatie zullen worden doorgegeven aan personen binnen de organisatie die het meest zijn aangewezen om deze vragen te beantwoorden.

Privacyverklaring van Kroonenberg Groep B.V.

1. Introductie

Dit is de privacyverklaring van Kroonenberg Groep B.V.. Met deze privacyverklaring leggen wij uit op welke wijze wij met uw persoonsgegevens omgaan. Bij het verwerken van uw persoonsgegevens neemt Kroonenberg Groep B.V. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) en de daaruit voortvloeiende wet- en regelgeving in acht.

2. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Kroonenberg Groep B.V. kan de onderstaande persoonsgegevens verwerken:

 • contactgegevens (naam, e-mailadres, aanspreektitel) die u invoert op onze website;
 • gegevens die aan Kroonenberg Groep B.V. worden verstuurd;
 • camerabeelden (op de desbetreffende plekken wordt met onze informatieborden gewezen op het cameratoezicht);

3. Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?

Kroonenberg Groep B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de onderstaande doelen:
• om u op de hoogte te brengen van nieuws, ontwikkelingen, producten en diensten van Kroonenberg Groep B.V.;

 • om u nieuwsbrieven te sturen waarvoor u zich heeft aangemeld;
 • om de website aan te passen en te verbeteren;
 • om met u contact te kunnen hebben en te reageren op gestelde vragen of klachten;
 • om diefstal, misbruik, vernieling of ander crimineel gedrag te voorkomen.

4. Op deze gronden gebruiken wij uw persoonsgegevens

Kroonenberg Groep B.V. verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen:

 • u hebt aan Kroonenberg Groep B.V. uitdrukkelijk toestemming gegeven voor de verwerking;
 • Kroonenberg Groep B.V. heeft een gerechtvaardigd belang voor de verwerking.


Kroonenberg Groep B.V. heeft de volgende gerechtvaardigde belangen:

 • onze diensten te kunnen (blijven) leveren en verbeteren;
 • onze website te laten functioneren en verbeteren;
 • de beveiliging verbeteren;
 • marketingdoelen;
 • het voorkomen en tegengaan van fraude, niet-geautoriseerd gebruik of andere schadelijke of illegale activiteit.

5. Delen met derden

Kroonenberg Groep B.V. kan derde partijen inschakelen die in opdracht van Kroonenberg Groep B.V. persoonsgegevens verwerken. Dit kunnen websitebouwers zijn.
Kroonenberg Groep B.V. maakt met deze partijen afspraken over onder meer de beveiliging van de persoonsgegevens die worden verwerkt. Kroonenberg Groep B.V. verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derden.

6. Beveiliging

Kroonenberg Groep B.V. treft doorlopend en structureel maatregelen om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Waar mogelijk neemt Kroonenberg Groep B.V. doorlopend privacyverhogende (beveiligings)maatregelen.

7. Bewaartermijnen

Kroonenberg Groep B.V. bewaart persoonsgegevens nooit langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking.

8. Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met uw persoonsgegevens omgaan.

9. Uw rechten

Als er persoonsgegevens van u worden verwerkt, dan heeft u een aantal rechten, die hieronder uiteen worden gezet. U kunt deze rechten uitoefenen door uw verzoek schriftelijk in te dienen en te richten aan Kroonenberg Groep B.V. of door een e-mail te sturen aan Kroonenberg Groep B.V. zal zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen een maand op uw verzoek reageren, in principe per e-mail.

 • Inzage en/of wijzigen persoonsgegevens

U kunt ons op elk gewenst moment vragen aan te geven welke (categorieën van) persoonsgegevens Kroonenberg Groep B.V. van u verwerkt, voor welke doeleinden dat gebeurt, van welke bron de persoonsgegevens komen en welke bewaartermijnen worden gehanteerd. Daarnaast kunt u op elk gewenst moment contact met ons opnemen om uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen.

 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperken

Indien u het niet eens bent met de inhoud van de persoonsgegevens die Kroonenberg Groep B.V. van u bewaart, kunt u een verzoek indienen om tijdelijk de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

 • Intrekken van toestemming

U kunt uw toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken op elk moment eenvoudig intrekken door ons een e-mail te sturen naar info@gelderlandplein.nl.

 • Recht om persoonsgegevens over te dragen

U kunt de persoonsgegevens die Kroonenberg Groep B.V. van u bewaart, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm opvragen. Na ontvangst van de persoonsgegevens staat het u vrij om deze informatie over te dragen aan derden.

• Recht om vergeten te worden
Wanneer u geen gebruik meer wenst te maken van de diensten van Kroonenberg Groep B.V., kunt u een verzoek indienen van verwijdering van al uw persoonsgegevens.

 • Recht van bezwaar

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die door Kroonenberg Groep B.V. wordt gebaseerd op de grondslagen ‘gerechtvaardigd belang van Kroonenberg Groep B.V. of van een derde’ en ‘vervulling van een taak van algemeen belang’. Indien Kroonenberg Groep B.V. zich op deze grondslagen baseert maakt Kroonenberg Groep B.V. een belangenafweging ten aanzien van uw privacy. Het recht van bezwaar geeft u de mogelijkheid van Kroonenberg Groep B.V. te verlangen dat de belangenafweging nogmaals wordt gemaakt.

 • Recht om een klacht in te dienen / juridische procedure te starten

Wij zetten ons ervoor in om samen met hu te werken om een goede oplossing te vinden als u een klacht over ons gebruik van uw persoonsgegevens. Als u van mening bent dat wij u niet hebben kunnen helpen, heeft u de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens treft u aan door hier te klikken.

10. Cookies en vergelijkbare technieken

Kroonenberg Groep B.V. gebruikt cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Cookies zijn kleine stukjes informatie die op uw computer worden opgeslagen.

11. Vragen / Klachten / Opmerkingen / Vermoedens van datalek

Als u vragen, opmerkingen of klachten heeft over de bescherming van uw persoonsgegevens of u vermoedt dat sprake is van een datalek, neem dan contact met Kroonenberg Groep, bereikbaar via: info@kroonenberg.nl / 020-5788788

12. Wijzigingen en toepasselijk recht

Kroonenberg Groep B.V. heeft het recht om deze privacyverklaring aan te passen. We zorgen ervoor dat de meest recente versie altijd op onze website beschikbaar is. Geen van de bepalingen uit deze privacyverklaring heeft tot doel om enige verplichting of overeenkomst tot stand te doen komen tussen Kroonenberg Groep B.V. en u als betrokkene. Op de bepalingen uit deze privacyverklaring en alle hieruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.